تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

صوت

جلسات شرح کتاب مدرنیته و توهم

(این سخنرانی های بسیار ارزشمند از استاد طاهرزاده صرفا برای نقد مدرنیته در اینجا قرار داده شده و گرایشات فلسفی و تکریم شخصیت منحرف صاحب مثنوی (مولوی) از جانب سخنران ارتباطی به مدیریت سایت ندارد)

    ۱ - ضرورت نقد مدرنیته
    ۲ - ماجرای بی وطنی بشر
    ۳ - آفات توهم معرفتی
    ۴ - چگونگی تولد انسان ابزار ساز
    ۵ - تفاوت علم و تربیت غربی با علم و تربیت دینی
    ۶ - بشر غربی و تحمیل صورت وهمی بر عالم
    ۷ - چگونگی حضور حیات در طبیعت
    ۸ - خدای متافیزیک و غفلت ازخدای انبیا
    ۹ - اولین قدم آزاد شدن از مدرنیته
    ۱۰ - غرب فرهنگی که برای ویرانی است
    ۱۱ - عادات اسلامی و افکار غربی
    ۱۲ - تعارض اسلام با مدرنیته
    ۱۳ - معنی تفکر در فرهنگ اهل البیت 1
    ۱۴ - معنی تفکر در فرهنگ اهل البیت 2
    ۱۵ - چگونگی عبور ازمدرنیته
    ۱۶ - معنی خود آگاهی در عبور از مدرنیته
    ۱۷ - راه کارهای موفقیت در گذر از مدرنیته
    ۱۸ - شاخصه های تمدن جایگزین فرهنگ مدرنیته
    ۱۹ - انگیزه های نقد مدرنیته
    ۲۰ - شهرهای قابل زندگی
    ۲۱ - تمدن پایان پذیر و تمدن بدون پایان
    ۲۲ - اضطرار استفاده از تکنولوژینوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

با ورود دارالفنون و علوم غربی به ما القا کردند که راه معیشت بهتر، دست یابی به این علوم و فن آوری های آن است ...

جلسات شرح کتاب مدرنیته و توهم

(این سخنرانی های بسیار ارزشمند از استاد طاهرزاده صرفا برای نقد مدرنیته در اینجا قرار داده شده و گرایشات فلسفی و تکریم شخصیت منحرف صاحب مثنوی (مولوی) از جانب سخنران ارتباطی به مدیریت سایت ندارد)

    ۱ - ضرورت نقد مدرنیته
    ۲ - ماجرای بی وطنی بشر
    ۳ - آفات توهم معرفتی
    ۴ - چگونگی تولد انسان ابزار ساز
    ۵ - تفاوت علم و تربیت غربی با علم و تربیت دینی
    ۶ - بشر غربی و تحمیل صورت وهمی بر عالم
    ۷ - چگونگی حضور حیات در طبیعت
    ۸ - خدای متافیزیک و غفلت ازخدای انبیا
    ۹ - اولین قدم آزاد شدن از مدرنیته
    ۱۰ - غرب فرهنگی که برای ویرانی است
    ۱۱ - عادات اسلامی و افکار غربی
    ۱۲ - تعارض اسلام با مدرنیته
    ۱۳ - معنی تفکر در فرهنگ اهل البیت 1
    ۱۴ - معنی تفکر در فرهنگ اهل البیت 2
    ۱۵ - چگونگی عبور ازمدرنیته
    ۱۶ - معنی خود آگاهی در عبور از مدرنیته
    ۱۷ - راه کارهای موفقیت در گذر از مدرنیته
    ۱۸ - شاخصه های تمدن جایگزین فرهنگ مدرنیته
    ۱۹ - انگیزه های نقد مدرنیته
    ۲۰ - شهرهای قابل زندگی
    ۲۱ - تمدن پایان پذیر و تمدن بدون پایان
    ۲۲ - اضطرار استفاده از تکنولوژی