تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

... مُشک این سوداگر از ناف سگ است

تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

... مُشک این سوداگر از ناف سگ است

مشخصات بلاگ
تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب و در واقع شاخه ای از جهانبینی و شریعت تفکر اومانیستی ست و محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد.

آخرین نظرات

معرفی کتب اصغر طاهرزاده در اینجا صرفا در نقد و تحلیل مدرنیته است و به معنی تأیید مشرب فلسفی ایشان نیست.

متأسفانه جناب آقای طاهرزاده در مکتب فکری منحرف امثال ابن عربی و ملاصدرا و از معتقدین به وحدت وجود است و نویسنده تمدن بدلی از عقائد انحرافی ایشان برائت دارد.

 

 

تولید "قدرت، اطلاع، ثروت" در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی

اسلام و تجدد

فرهنگ مدرنیته و توهّم

تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی

علل تزلزل تمدن غرب